Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน ลิควิด ไอออน ธาตุเหล็ก

ลิควิด ไอออน,ปุ๋ย กิฟฟารีน,Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน ลิควิด ไอออน ธาตุเหล็ก
ลิควิด ไอออน

Liquid Iron ปุ๋ยกิฟฟารีน ลิควิด ไอออน ธาตุเหล็ก

ประโยชน์ ลิควิด ไอออน จะช่วยแก้ปัญหาการขาดธาตุเหล็ก โดยพืชจะแสดงอาการยอดเหลือง พืชไม่สามารถใช้ประโยชน์จากธาตุเหล็กในดิน เนื่องจากดินมี พี. เอช. (pH) สูง ดินอยู่ในสภาพเป็นด่าง หรือธาตุเหล็กในดินตกตะกอนกับธาตุอื่นทำให้ไม่เป็นประโยชน์ หรือใช้ไอออนเพื่อเพิ่มผลผลิต โดยที่พืชยังไม่แสดอาการขาด โดย ลิควิด ไอออน จะช่วยเสริมประสิทธิภาพของใบในการสังเคราะห์แสง ช่วยในขบวนการหายใจ การสังเคราะห์โปรตีน และการเร่งปฏิกิริยาต่างๆ ในพืชแข็งแรง ใบสีเขียวเข้ม ให้ผลผลิตสูงและมีคุณภาพดีเยี่ยม

Read more