ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน
ปุ๋ยกิฟฟารีนสำหรับบวบ

ปุ๋ยกิฟฟารีน สำหรับบวบ เมื่อเริ่มเก็บผลผลิตเก็บได้ทุกวัน

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับบวบ
ปลูกบวบ 7 ไร่ หรือประมาณ 2,600 ต้น

แปลงปลูกจะยกร่องสูง กลางร่องเป็นน้ำ

ก่อนปลูกจะไถผาน พรวนดินและทำหลุมปลูกบวบ

ระยะการปลูกประมาณ 1 วา (2 เมตร)

Read more