ปุ๋ยกิฟฟารีนกับนาข้าว ทั้งนาหว่าน นาดำ โตเร็ว แตกกอดี รวงใหญ่

                                   

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับนาข้าว ทั้งนาหว่าน นาดำ โตเร็ว แตกกอดี รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับนาข้าว ทั้งนาหว่าน นาดำ โตเร็ว แตกกอดี รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก

นาหว่าน 17 ไร่ ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนมาแล้ว 3 ปี ผลที่ได้คือ ข้าวงอกดี ต้นกล้าเขียว แข็งแรง โตเร็ว แตกกอดี รวงใหญ่ ได้น้ำหนัก ผลผลิตที่ได้คือ 1 เกวียนต่อไร่ ส่วนมากใช้พันธ์ุพิษณุโลก 2   สุพรรณ  90   และสุพรรรณ  60  ในปีหนึ่งจะทำนาประมาณ 3 ครั้ง

Read more