ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะม่วง ใบขียวงาม ดอกไม่ร่วง ผลไม่แตก

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะม่วง

ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะม่วง ใบเขียวงาม ดอกไม่ร่วง ผลไม่แตก

ใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนกับมะม่วงมาตั้งแต่ปี  2541  จนถึงปัจจุบัน ผลที่ได้คือ ใบมะม่วงเขียวงาม ดอกไม่ค่อยร่วง ผสมเกสรติดดี  ผลไม่แตก  ได้น้ำหนักดี  พื่นที่ปลูกมะม่วงมีทั้งหมด  14  ไร่  มีมะม่วงประมาณ 1,300 ต้น  และมีพันธ์ุน้ำดอกไม้สีทอง  210 ต้น  น้ำดอกไม้เบอร์ลี่ 80 ต้น  มันขุนศรี 600 ต้น   มันพิมเสน 370 ต้น  โชคอนันต์ 80 ต้น  เขียวเสวย 25 ต้น  อายุของต้นประมาณ 15 ปี  ก่อนหน้านี้ที่จะมาใช้ปุ๋ยกิฟฟารี มีปัญหาคือ  ผลแตกง่าย ซึ่งตอนนั้นใช้ปุ๋ยท้องตลาด และผลผลิตก็เหมือนเดิมไม่ค่อยเพิ่ม เลยคิดลองใช้ปุ๋ยกิฟฟารีนลองดู เผือว่า ผลผลิตจะเพิ่มขึ้นและช่วยแก้ปัญหาเรื่องผลแตกได้

Read more