โมเด็ม กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

โมเด็ม กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

โมเด็ม กิฟฟารีน ธาตุอาหารรอง-เสริม

โมเด็ม  คือ โมลิบดินั่ม 4.5% เป็นธาตุอาหารเสริมที่พืชต้องการน้อย เพื่อนำไปใช้ในกระบวนการทางเคมี เกี่ยวกับการเปลี่ยนและใช้ธาตุไนโตรเจนในพืช ดังนั้น โมเด็มจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง เมื่อต้องการให้เจริญเติบโตในช่วงสร้างยอดและใบ รวมทั้งพืชตระกูลถั่ว

Read more