ไฟโตสเตอรอล Phytosterol ช่วยดักจับคลอเลสเตอรอล

ไฟโตสเตอรอล Phytosterol ช่วยดักจับคลอเลสเตอรอล

ไฟโตสเตอรอล กับโคเลสเตอรอล คืออะไร?

ไฟโตสเตอรอล Phytosterols เป็นสารสเตอรอลที่พบในพืช มีโครงสร้างทางเคมีที่คล้ายกับโคเลสเตอรอลมาก จึงช่วยยับยั้งการดูดซึมโคเลสเตอรอลในอาหารที่เรารับประทานเข้าไป

ไม่ให้เข้าสู่กระแสเลือด ด้วยกลไกลการเข้าไปแทนที่โคเลสเตอรอล

ที่ตัวรับโคเลสเตอรอล(และตัวไฟโตสเตอรอลเองจะถูกดูดซึมได้น้อยมาก)

ทำให้โคเลสเตอรอลจากอาหารถูกดูดซึมน้อยลง

และถูกขับออกมาพร้อมกับอุจจาระในที่สุด

ดังนั้นการบริโภคไฟโตสเตอรอลจะช่วยทำให้ระดับโคเลสเตอรอลรวม และ LDL Cholesterol

หรือ โคเลสเตอรอลชนิดไม่ดี ลดลง โดยที่ไม่ไปกระทบกับ HDL Cholesterol หรือโคเลสเตอรอลชนิดดี

เป็นผลให้ความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจลดลง

โคเลสเตอรอล (Cholstesterols) คือ

สารประกอบไขมันชนิดหนึ่ง พบได้ในสัตว์ และมนุษย์ ร่างกายได้รับโคเลสเตอรอลจากการสังเคราะห์ของตับ

และจากอาหารที่รับประทานเข้าไป โคเลสเตอรอลจำเป็นต่อการทำงานของร่างกาย

โดยทำหน้าที่เป็นส่วนประกอบของผนังเซลล์ในร่างกาย และยังเป็นสารตั้งต้นของฮอร์โมนบางชนิด

ที่จำเป็นของร่างกาย และน้ำดี โดยปกติแล้ว โมเลกุลของ

โคเลสเตอรอลจะลอยในกระแสเลือดไม่ได้ เมื่อโคเลสเตอรอลเข้าไปอยู่ในกระแสเลือด 

จะต้องมีการจับตัวเป็นโปรตีน เรียกว่า ไลโปโปรตีน โดยเราสามารถแบ่ง

ไลโปโปรตีน หรืออาจเรียกง่ายๆว่า

โคเลสเตอรอลในเลือดออกเป็น  2  ประเภทได้แก่

1  LDL Cholesterol  แอลดีแอล โคเลสเตอรอล 

เปรียบเสมือน ตัวผู้ร้าย โดยแอลดีแอลที่มากเกิน จะเข้าไปแทรก และฝังตัวที่ผนังหลอดเลือด สะสมติดต่อกันเป็นระยะเวลานานแล้วก็ก่อให้เกิดเป็นพล๊าค (qlaque) หรือตะกอน ที่ผนังหลอดเลือดแดง อันเป็นต้นเหตุของโรคหลอดเลือดแดงตีบตัน ยิ่งระดับ LDL โคเลสเตอรอลสูงมากเท่าไหร่ อัตราเสี่ยต่อการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้น

2  HDL Cholesterol เอชดีแอล โคเลสเตอรอล

เปรียบเสือน ตำรวจ คอยจับผู้ร้าย เพราะ เอชดีแอลคลอเลสเตอรอล จะทำหน้าที่เป็นตัวพาโคเลสเตอรอล จากหลอดเลือดแดง กลับไปทำลายที่ตับ การมีระดับ HDL โคเลสเตอรอลสูง จึงช่วยลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหลอดเลือดหัวใจ (Coronary Heart Disease)

การทำงานของไฟโตสเตอรอล

 

 

โภชนาการเกิน เป็นปัณหาทางโภชนาการที่เกิดจากการบริโภคไขมันจากเนื้อสัตว์มากเกินความต้องการของร่างกาย ทำให้เกิดโรคไขมันในเลือดสูง  ซึ่งเป็นปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคหัวใจขาดเลือด และมีผลต่อการเกิดอัมพาตได้ กรดไขมันที่อิ่มตัว ก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่จะเพิ่มปริมาณของโคเลสเตอรอลในเลือดให้สูงขึ้นได้ ดังนั้นพฤติกรรมการใช้ชีวิตและการบริโภคของคนเราจึงเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดภาวะไขมันในเลือดสูง

สำหรับแนวทางในการควบคุมระดับโคเลสเตอรอล สามารถทำได้หลายวิธีคือ

การควบคุมอาหาร หลีกเลี่ยงอาหารที่มีโคเลสเตอรอลสูง เข่น ไข่แด เนื้อสัตว์ติดมัน เครื่องใน อาหารทะเลบางชนิด อาหารประเภททอด น้ำมันที่มีกรดไขมันอิ่มตัวสูง น้ำมันมะพร้าว กะทิ หันมาบริโภคอาหารเพื่อสุขภาพต่างๆ เช่น นมพร่องมันเนย และอาหารประเภทผักและผลไม้ต่างๆ หรือรับประทานอาหารที่มีส่วนผสมของ ไฟโตสเตอรอล พร้อมกับมื้ออาหาร

ออกกำลังกายควบคู่ไปกับการคบคุมอาหาร

วิธีนี้จะช่วยเพิ่มระดับ HDL โคเลสเตอรอล

และลดระดับ LDL โคเลสเตอรอลและไตรกลีเซอไรดื

ควรออกกำลังกายอาทิตย์ละ 3 ครั่ง และทำอย่างต่อเนื่อง

ไฟโตสเตอรอล คืออะไร
ไฟโตสเตอรอล คือ สารกลุ่มสเตอรอล (STEROL) ที่ได้จากพืช สามารถเทียบได้กับคอเลสเตอรอลที่เป็นสเตอรอลจากสัตว์ สเตอรอลเป็นองค์ประกอบสำคัญของเยื่อหุ้มเซลล์พืช โดยมีความสำคัญต่อพืชเหมือนกับที่คอเลสเตอรอลมีความสำคัญต่อเซลล์ของมนุษย์ โดยทั่วไปพบสเตอรอลในพืชในปริมาณไม่มากนัก ร่างกายมนุษย์ไม่สามารถสังเหคราะห์สเตอรอลจากพืชได้ รวมทั้งยังดูดซึมสเตอรอลจากพืชในทางเดินอาหารได้ในปริมาณที่น้อยมาก

ตามปกติไฟโตสเตอรอลที่ได้จากธรรมชาติ และจากการสังเคราะห์จะออกฤทธิ์ได้เท่ากัน ยังไม่พบว่าสเตอรอลต่างชนิดกันจะมีฤทธิ์ทางชีวภาพแตกต่างกัน อีกทั้งยังไม่มีองค์การทางอาหารกำหนดขนาดของสเตอรอลที่ควรได้รับในแต่ละวัน หรือขนาดสูงสุดที่รับประทานได้ในแต่ละวัน อย่างไรก็ตามจากการศึกษาพบว่า ขนาดที่เหมาะสมในแต่ละวันคือ 1.5-2.5 กรัม การใช้ในขนาดที่สูงกว่านี้ไม่มีประโยชน์เพิ่มขึ้นแต่อย่างใด ซึ่งผลิตภัณฑ์ไฟโตสเตอรอลที่มีวางจำหน่ายมักอยู่ในรูปแบบของอาหารเสริมสเตอรอล เช่น ช็อคโกแลต อาหารแท่งธัญพืช เครื่องดื่ม เนยเทียม นม เป็นต้น เนื่องจากไฟโตสเตอรอลที่ผสมในอาหารจะถูกดูดซึมได้ดีกว่าไฟโตสสเตอรอลตามปกติ

ผลของสเตอรอลต่อสุขภาพ

ไฟโตสเตอรอลเป็นสารที่ไม่จำเป็นต่อร่างกาย และไม่มีคุณค่าทางโภชนาการ แต่สามารถแทนที่คอเลสเตอรอลในไขมันกลุ่มลิปิด ที่ถูกดูดซึมจากทางเดินอาหารได้ ทำให้ทางเดินอาหารดูดซึมคอเลสเตอรอลได้น้อยลง จากการศึกษาพบว่าสามารถใช้ไฟโตสเตอรอลสำหรับลดปริมาณคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นต่ำ (แอลดีแอล : LDL cholesterol) ในผู้ที่มีภาวะคอเลสเตอรอลในเลือดสูงชนิดไม่รุนแรง โดยอาจใช้ร่วมกับยาลดไขมันกลุ่มสแตติน เพื่อลดแอลดีแอลในเลือดได้ แต่ไม่สามารถใช้ในการลดไขมันไตรกลีเซอไรด์ นอกจากนี้ไฟโตสเตอรอลยังไม่สามารถเพิ่มคอเลสเตอรอลชนิดความหนาแน่นสูง (เอชดีแอล : HDL cholesterol) ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลชนิดดีได้

เนื่องจากสเตอรอลจากพืชมีโครงสร้างที่คล้ายคลึงกับคอเลสเตอรอล จึงสามารถทำให้หลอดเลือดแข็งตัวได้ เช่นเดียวกับคอเลสเตอรอล แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากร่างกายดูดซึมไฟโตสเตอรอลได้น้อยมาก จึงไม่ก่อโรคหัวใจและหลอดเลือดเหมือนคอเลสเตอรอล ยกเว้นในผู้ที่มีความผิดปกติทางพันธุกรรมที่เรียกว่า ไซโตสเตียโรรีเมีย (sitosterolemia) ที่สามารถดูดซึมไฟโตสเตอรอลได้มากกว่าปกติ จนเป็นอันตรายต่อร่างกาย เนื่องจากไฟโตสเตอรอลสามารถถูกเปลี่ยนเป็นสารที่มีพิษต่อเซลล์ได้ ด้วยปฏิกิริยาถ่ายทอดอิเล็กตรอน จากการศึกษายังพบอีกว่าการให้ไฟโตสเตอรอลพร้อมอาหารทางหลอดเลือดดำ ทำให้เกิดภาวะน้ำดีคั่ง (cholestasis) ได้ นอกจากนี้ไฟโตสเตอรอลจะยับยั้งการดูดซึมคอเลสเตอรอล โดยการไปยับยั้งการดูดซึมสารอนุพันธ์ของวิตามินเอที่สำคัญ เช่น ไลโคปีนและเบตาแคโรทีนด้วย แต่ผลดังกล่าวไม่มีความสำคัญในกรณีที่รับประทานไฟโตสเตอรอลจากอาหารตามปกติ เนื่องจากร่างกายจะได้รับเส้นใยจากสารอาหารด้วย
นอกจากการศึกษาผลของไฟโตสเตอรอลในการลดไขมันในเลือดแล้ว ยังมีงานวิจัยการใช้สเตอรอลสำหรับการรักษาโรคมะเร็ง เบาหวาน ต่อมลูกหมากโตและฤทธิ์ต้านอักเสบของไฟโตสเตอรอล แต่ยังไม่มีข้อสรุปถึงฤทธิ์ของสเตอรอลในการรักษาโรคข้างต้น

ปฏิกิริยาระหว่างยา
จากการศึกษาในเซลล์พบว่า ไฟโตสเตอรอลสามารถยับยั้งโปรตีนที่ทำหน้าที่ขนส่งยาที่สำคัญหลายชนิด เช่น พีไกลโคโปรตีน (P-glycoprotein) และโปรตีนที่ทำให้ดื้อยาหลายชนิด (multidrug resistance protein) ดังนั้น จึงควรปรึกษาแพทย์หรือเภสัชกรทุกครั้งก่อนรับประทานผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ชนิดนี้ร่วมกับยาอื่น
ถึงแม้ว่าไฟโตสเตอรอลจะสามารถลดปริมาณคอเลสเตอรอลในเลือดได้ แต่ก็สามารถก่อโรคหลอดเลือดแข็งและความดันโลหิตสูงได้เหมือนคอเลสเตอรอล และยังยับยั้งการดูดซึมวิตามินเอจากทางเดินอาหารได้ ดังนั้น ผู้ที่ต้องการรับประทานไฟโตสเตอรอล เพื่อเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร จึงควรรับประทานเพื่อการป้องกันโรคไขมันในเลือดสูง และต้องปรึกษาแพทย์ทุกครั้งก่อนรับประทานอาหารที่เสริมไฟโตสเตอรอล อีกทั้งยังควรตระหนักด้วยว่าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารทุกชนิด สามารถเกิดพิษหรือทำให้ร่างกายแพ้ได้ไม่แตกต่างจากการใช้ยา

ขอขอบคุณ ข้อมูล บทความ สุขภาพ เพื่อสุขภาพ วิธีดูแลสุขภาพ เคล็ดลับสุขภาพ

กิฟฟารีน ไฟโตสเตอรอล แคปซูล

ผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร ใน 1 แคปซูลประกอบด้ว

-ไฟโตสเตอรอล เอสเทอร์  650  มก.

วิธีรับประทาน ครั้งละ 1 แคปซูลพร้อมอาหาร วันละ 2 ครั้ง

รหัสสินค้า  40115 

บรรจุ 60  แคปซูล

ราคา  980  บาท

 

สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

 

 

 

Facebook Comments