บลูคีเลต คือ ทองแดง ธาตุอาหารพืชในรูปของคีเลต

บลูคีเลต คือ ทองแดง

บลูคีเลต คือ ทองแดง ธาตุอาหารพืชในรูปของคีเลต

หน้าที่ของทองแดงกับพืช ธาตุทองแดง (Cu) จัดเป็นธาตุที่พืชต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ ถ้าขาด พืชจะให้ผลผลิตต่ำและไม่สามารถเจริญเติบโตเป็นปกติ


ความสำคัญของธาตุทองแดง

1. ในกระบวนการสังเคราะห์แสง

  • 1.1 ทองแดงเป็นองค์ประกอบของพลาสโตไซยานิน (Plastocyanin) ทำหน้าที่ถ่ายทอดอิเลคตรอนในการปฏิกิริยาแสง (Light reaction ; photochemical reaction) เพื่อสร้างพลังงาน (ATP) ในกระบวนการสังเคราะห์แสง
  • 1.2 ทองแดง มีบทบาทสำคัญ ในการสังเคราะห์ควิโนน (Quinones) และ/หรือ อนุพันธ์ของสารนี้ได้แก่ พลาสโตควิโนน (Plastoquinone) ซึ่งทำหน้าที่เป้นตัวให้และรับไฮโดรเจน (H) ในกระบวนการเคลื่อนย้ายอิเลคตรอน,ในระบบแสงสอง (Photosystem II) (Plastocyanin ทำงาน ในระบบแสงหนึ่ง (Photosystem I) พบว่าถ้าขาดทองแดง การสังเคราะห์พลาสโตควิโนน จะลดลง
  • 1.3 ทองแดงที่เกี่ยวข้องกับเอ็นไซม์ ซุปเปอร์ ออกไซด์ ดีสมิวเดสเอ็มไวดืตัวนี้ทำหน้าที่ลดความเป้นพิาของไฮโดเจนเปอร์ออกไซด์ (H2O2) ในปฎิกิกริยาการหายใจแสง (Photo-respiration) ซึ่งเกิดกับพืชซีสาม (C3) เป็นส่วนใหญ่ ได้แก่ ข้าว,ถั่ว,มันฝรั่ง,มันเทศ,เผือก,กล้วย, ไม้ผลต่าง ๆ

บลูคีเลต,ปุ๋ยกิฟฟารีน

พืชสามารถแบ่งเป็น 3 กลุ่ม จำแนกตามกระบวนการสังเคราะห์แสง ได้แก่ พืชซีสาม (C3) พืชซีสี่ (C4) และพืช (CAM)

  1. พืชซีสาม (C3) คือพืชที่ได้สารแรกจากกระบวนการสังเคราะห์แสง เป็นสารที่มีคาร์บอน 3 อะตอม (แล้วจึงเปลี่ยนเป็นคาร์บอน 6 อะตอม ; น้ำตาลฟรุกโทส น้ำตาลตัวแรกที่ได้จากขบวนการรังเคราะห์แสง)
  2. พืชซีสี่ (C 4) ได้แก่ข้าวโพด,ข้าวฟ่าง,หญ้า
  3. พืชแคม (Cam) ได้แก่ กล้วยไม้,สับปะรด

2. ในขบวนการหายใจ

เอ็มไซม์ ไซโตโครมอ๊อกซิเดส เป้นเอ้มไซม์ที่มีเหล็ก (Fe) และทองแดง (Cu) เป็นองค์ประกอบ เรียกไซโตรมคอกเพล็กซ์ เนื่องจากประกอบด้วยไซโตโครมเอ และไซโตโครม เอ3 ที่อยู่ด้วยกัน ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายอิเลคตรอนในขบวนการหายใจ (ในโมคอนเดรีย)

บลู-คีเลต,ปุ๋ยกิฟฟารีน

บลูคีเลต คือ ทองแดง ธาตุอาหารพืชในรูปของคีเลต

ความสัมพันธ์ของธาตุทองแดงกับขบวนการเมตาบอลิซึมอื่น ๆ

ทองแดง กับคาร์โบไฮเดรต และลิกนิน
เมื่อพืชสังเคราะห์แสง ส่วนหนึ่งของน้ำตาลที่ได้ซึ่งเป็นส่วนใหญ่จะถูกเปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตและไขมัน ถ้าพืชขาดทองแดง การสังเคราะห์แสง จะมีผลกระทบ ทำให้คาร์โบไฮเดรตที่แตกตัวได้ง่ายมีไม่เพียงพอโดยเฉพาะอย่างยิ่งการออกดอกติดผล และการสะสมอาหารในผล/เมล็ด ส่วนลิกนิน เมื่อพืชขาดทองแดง การสร้างลิกนินจะน้อยไปด้วย เพราะลิกนินเป็นคาร์โบไฮเดรตชนิดหนึ่ง การขาดลิกนินทำให้ใบอ่อนบิดเบี้ยว,ลำต้นไม่แข็งแรง ล้มง่าย

-ทองแดงกับไนโตรเจน

ในกรณีที่ดินมีธาตุทองแดงไม่เพียงพอ การให้ไนโตรเจนมากเกินไปทำให้ใบแก่ช้า ส่งผลให้ทองแดงจากใบแก่เคลื่อนย้ายไปใบอ่อนช้าลงไปด้วย พืชที่มีการเจริญเติบโตทางด้านลำต้น/ใบมาก ๆ หรือการให้ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูงควรพิจารณาให้ทองแดงควบคู่ไปด้วย
ในกรณีที่พืชอยู่ในระยะออกดอก-ติดผล การขาดทองแดง (Pollen) ไม่สมบูรณ์ อับเกสรแตกยากหรือไม่แตก ทำให้การปฏิสนธิไม่สมบูรณ์

บลูคีเลต,ปุ๋ยกิฟฟารีน

สรุป ทองแดงมีผลโดยตรงต่อการสังเคราะห์แสงและการหายใจ

เมื่อพืชขาดทองแดงพืชสังเคราะห์น้ำตาลฟรุกโตสได้น้อย ทำให้มี ปัญหาการเจริญเติโตของพืช ได้แก่
1. ใบบิดเบี้ยว ลำต้นล้มหักง่าย (ขาดลิกนิน)
2. การสร้างโปรตีน / เอ็มไซม์ลดลง
3. ระบบสืบพันธุ์ของพืช ผิดปกติตั้งแต่การสร้างละอองเกสร (Pollen) ไปจนถึงการผสมเกสร การสะสมอาหารที่ผลหรือเมล็ด
4. การชะงักงันการเจริญเติบโต เนื่องจากการเกิดการหายใจ (Photorespiration) ของพืช C 3 เช่น ผลไม้ต่าง ๆ ข้าว ถั่ว ต่าง ๆ

บลูคีเลต,ปุ๋ยกิฟฟารีน

สรุป หน้าที่ของทองแดงที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืช

1. ทองแดงปรากฏในคลอโรพลาส ทองแดงมีบทบาทสำคัญเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง หรือมีหน้าที่ทางอ้อม ในการสร้างคลอโรฟิลล์
2. ทองแดงมีหน้าที่ในการเคลื่อนย้ายอีเล็กตรอนจากคลอโรฟิลล์ไปยัง NADP และจากน้ำไปยังคลอโรฟิลล์จึงเกี่ยวข้องกับการสังเคราะห์แสง
3. เป็นตัวกระตุ้นเอ็นไซม์หลายชนิด มีบทบาทสำคัญในการสังเคราะห์ลิกนินที่ผนังเซลล์ ทำให้ผนังเซลล์แข็งแรง
4. ช่วยในกระบวนการเมทตาโบลิซึมเช่นเดียวกับสังกะสี
5. มีบทบาทพิเศษในกิจกรรมการตรึงไนโตรเจนของพืชโดยเฉพาะอย่างยิ่งของพืชตระกูลถั่ว
6. ทองแดงเป็นองค์ประกอบในเอ็นโซม์ ไซโทโครออกซิเดส ซึ่งเป็นเอ็นไซม์ที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายอิเล็กตรอน เอ็นไซม์นี้ทำหน้าที่เป็นตัวเร่งในการหายใจ ซึ่งว่องไวมากที่สุดใกล้บริเวณราก หรือปลายหน่อที่ให้พลังงานเพื่อการเจริญเติบโต

ทุเรียน ใช้ระยะก่อนดอกบาน หลังจากนั้นใช้ทุก 15-20 วัน หรือครั้งเว้นครั้ง

ผลที่ได้ ดอกแข็งแรงมากขึ้น การติดผลดีมาก การเจริญเติบโตของผล ผลดตดี ทรงสวย หนามสวย ดูแข็งแรง

ลักษณะใบใบเขียวเข้มขึ้น ราสนิมมีไม่ค่อยมากทำให้ไม่เกิดปัญหาการถ่ายใบเก่า การร่วงขงใบภายในทรงพุ่ม

หอมแบ่ง (หอมกินต้น) ฉีดพ่นบำรุงต้น ทำให้ใบเขียวเข้มขึ้นหลอดหอมหนา ไม่เป็นโรคปลายใบไหม้ ที่เกิดจากแบคทีเรียถึงแม้ฝนจะชุก

————————————

บลูคีเลต,ปุ๋ยกิฟฟารีน

บลู-คีเลต 1000 cc.
รหัส 51610
ปริมาณบรรจุ: 1000 มิลลิลิตร
น้ำหนักรวม: 1400 กรัม
จำนวน: 1 ชิ้น
ราคา 930.

บลู-คีเลต 500 cc.
รหัส 51611
ปริมาณบรรจุ: 500. มิลลิลิตร
น้ำหนักรวม: 600. กรัม
จำนวน: 1 ชิ้น
ราคา 495.

“สนใจสมัครสมาชิก เพื่อรับส่วนลด 25% ตลอดชีพ ในการซื้อสินค้าโปรดติดต่อ เบอร์โทรศัพท์ 064-1860236” 

 สามารถนำรหัสสมาชิก 37087100 ไปซื้อได้ที่ศูนย์ธุรกิจกิฟฟารีนทั่วประเทศ
สั่งซื้อออนไลน์ หรือติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

Fanpage : Giffarine Easy
Email : thatsaya1968@gmail.com
โทร. 064-1860236 / Line id : @easygiff

สมัครสมาชิกกิฟฟารีนป้อนข้อมูลที่นี่ค่ะ

Facebook Comments